ابرموفق

درباره ما


«ابرموفق»چیست؟
«ابرموفق» یک سایت آموزشی است که محتوای بومی درباره مهارتهای زندگی که مهمترین آنها مهارت فکری است ارائه میکند. این سایت اهداف آموزشی و مهارتی را دنبال میکند.
«ابرموفق» به چه معنایی است؟
«ابرموفق» از ترکیب دو کلمه ساخته شده است. ابرموفق، یعنی کسی که از موفق هم بالاتر است. چرا از موفق بالاتر است چون موفقیت آگاهانه دارد و مداوم در حال توسعه و بسط موفقیت خود است. فردی که عضو ابر موفق است به دنبال ایجاد موفقیت آگاهانه است.
سایت «ابر موفق» توسط چه کسی مدیریت و نظارت می شود؟
این سایت زیر نظر استاد، مربی و سخنران علیرضا راهداری مدیریت میشود.
آیا این سایت حکم یک دانشگاه مجازی را دارد؟
بله این سایت حکم یک دانشگاه مجازی را دارد که در حوزههای مهم زندگی آموزش را ترمی کرده است.
فرق سایت ابر موفق با سایر سایتها در این حوزه چیست؟
1-این سایت به دنبال مسیر موفقیت است یعنی سایت ابر موفق مجموعهای از حرفهای خوب و غیرقابل اجرا نیست. ابر موفق یک مسیر به شما میدهد و از این نظر، نقطه قدرت زیادی دارد.
2- دومین نکته آموزش مهارت تفکر است. شاید سایرین موفقیت را در تلاش و کوشش عنوان میکنند که از این پارامترها، پارامترهای مهم دیگری نیز وجود دارد.
در این سایت محتوا در چه فرمتهایی ارائه میشود؟
متن، صوت و فیلم و هر سه فرمت در سایت وجود دارد. یعنی در سایت شما میتوانید هر سه موضوع را داشته باشید.
محتوایی که در روی سایت گذاشته می شود از کجا تهیه می شود؟
1-تجربه: مهمترین محتوایی که روی سایت ابر موفق است تجربی است یعنی استاد راهداری مطالبی که آموخته تجربه کرده و آنها را روی سایت می گذارد.
2-تحقیق و پژوهش موضوع بعدی ممکن است که در روند موضوعی تحقیق انجام شود و نتایج در سایت منتشر می شود.
چگونه محتواها را روی سایت ابر موفق میتوان دنبال کرد؟
تمام موضوعات را میتوان زیر مجموعه موضوعاتی مثل قوز فکری، قوز ارتباطی، قوز مالی و اتاق فکر دستهبندی کرد. استاد راهداری با معرفی سه قوز به بیان مهارتهای مهم زندگی میپردازد که در ایران بسیار شایع است.
محصولات سایت ابر موفق به چند دسته تقسیم میشوند؟
1-محتوای روی سایت اعم از متن، صوت و فیلم
2-کتاب
3-سی دی
4-آموزش سازمانی، گروهی و فردی
5-مشاوره