ابرموفق

برگشت نرم بورس از کف

تحلیل بورس  تحلیل بازار  مختص کاربر عادی  

سلطان سکه

سلطان سکه   تحلیل بازار  مختص کاربر عادی  

اشکالات نگرشی چه چیزهای می¬تواند باشد؟

اشکالات نگرشی چه چیزهای می¬تواند باشد؟   اولین درس  مختص کاربر عادی  

ماده خامی که مغز با آن کار می¬کند چیست؟

ماده خامی که مغز با آن کار می¬کند چیست؟   اولین درس  مختص کاربر عادی  

ممکن است با مثالی «تفکر روشمند» را توضیح دهید؟

ممکن است با مثالی «تفکر روشمند» را توضیح دهید؟   اولین درس  مختص کاربر عادی  

«تفکر روشمند وقاعده مند» چیست؟

«تفکر روشمند وقاعده¬مند» چیست؟   اولین درس  مختص کاربر عادی  

بین فلسفه تفکر، تکنیک تفکر و ساختار تفکر چه تفاوتی وجود دارد؟

بین فلسفه تفکر، تکنیک تفکر و ساختار تفکر چه تفاوتی وجود دارد؟   اولین درس  مختص کاربر عادی  

فکر چیست؟

فکر چیست؟   اولین درس  مختص کاربر عادی  

آیا تفکر یک «مهارت بوده» یا « استعدادی خدادادی» است؟

آیا تفکر یک «مهارت بوده» یا « استعدادی خدادادی» است؟   اولین درس  مختص کاربر عادی  

ما چند نوع «تفکر به تفکر» داریم؟

ما چند نوع «تفکر به تفکر» داریم؟   اولین درس  مختص کاربر عادی  

بعدی   آخرین صفحه   نمایش صفحه 1  از  12 صفحه  اولین صفحه   قبلی