ابرموفقعدم تحرک ذهنی و سلاخی نخبگان

عدم تحرک ذهنی و سلاخی نخبگان   کشکول فیلمها  مختص کاربر عادی  

روش زندگی و سلاخی نخبگان

روش زندگی و سلاخی نخبگان  کشکول فیلمها  مختص کاربر عادی  

غرب و خط تولید نخبه

غرب و خط تولید نخبه  کشکول فیلمها  مختص کاربر عادی  

دانشگاه ها ودلالی دانش و ساختار آکادمیک کودن

دانشگاه ها ودلالی دانش و ساختار آکادمیک کودن  کشکول فیلمها  مختص کاربر عادی  

چرا این همه نخبه به غرب می روند ؟

چرا این همه نخبه به غرب می روند؟  کشکول فیلمها  مختص کاربر عادی  

چرا غرب موفق شد ؟

چراغرب موفق شد؟  کشکول فیلمها  مختص کاربر عادی  

ساختارهای کودن و سلاخی نخبگان

ساختارهای کودن و سلاخی نخبگان  کشکول فیلمها  مختص کاربر عادی  

ساختارهای کودن در ایران چه هستند ؟

ساختارهای کودن در ایران چه هستند؟  کشکول فیلمها  مختص کاربر عادی  

نخبگان فکری به چند دسته تقسیم میشوند ؟

نخبگان فکری به چند دسته تقسیم میشوند؟  کشکول فیلمها  مختص کاربر عادی  

داستان تمرکز سه نوع نخبگی در یک نخبه و سلاخی نخبگان

داستان تمرکز سه نوع نخبگی در یک نخبه و سلاخی نخبگان   کشکول فیلمها  مختص کاربر عادی  

بعدی   آخرین صفحه   نمایش صفحه 1  از  4 صفحه  اولین صفحه   قبلی