ابرموفق

کسی که قوز فکری دارد از تکنیک های فکری و موفقیت غافل است.

کسی که قوز فکری دارد از تکنیک های فکری و موفقیت غافل است.   علائم قوزفکری  مختص کاربر عادی  

کسی که قوز فکری دارد یا سرش همیشه خلوت است یا شلوغ است.

کسی که قوز فکری دارد یا سرش همیشه خلوت است یا شلوغ است.   علائم قوزفکری  مختص کاربر عادی  

کسی که قوز فکری دارد به جای این که او کارها را مدیریت بکند کارها او را مدیریت می کنند.

کسی که قوز فکری دارد به جای این که او کارها را مدیریت بکند کارها او را مدیریت می کنند.   علائم قوزفکری  مختص کاربر عادی  

کسی که قوز فکری دارد جمعه ها به کار فکر می¬کند در کار به تعطیلات

کسی که قوز فکری دارد جمعه ها به کار فکر می¬کند در کار به تعطیلات   علائم قوزفکری  مختص کاربر عادی  

کسی که قوز فکری دارد آب در هاون می¬کوبد.

کسی که قوز فکری دارد آب در هاون می¬کوبد  علائم قوزفکری  مختص کاربر عادی  

کسی که قوز فکری دارد در هیچ کاری جدی نیست

کسی که قوز فکری دارد در هیچ کاری جدی نیست  علائم قوزفکری  مختص کاربر عادی  

کسی که قوز فکری دارد یک گره را تبدیل به صد گره می کند.

کسی که قوز فکری دارد یک گره را تبدیل به صد گره می کند.   علائم قوزفکری  مختص کاربر عادی  

کسی که قوز فکری دارد پر از کارهای نصفه نصفه است؟

کسی که قوز فکری دارد پر از کارهای نصفه نصفه است؟   علائم قوزفکری  مختص کاربر عادی  

کسی که قوز فکری دارد پرش فکری دارد؟

کسی که قوز فکری دارد پرش فکری دارد؟   علائم قوزفکری  مختص کاربر عادی  

بعدی   آخرین صفحه  نمایش صفحه 1  از  1 صفحه  اولین صفحه   قبلی